inscription 9ab7e69110f69da55a9850b89cde92dd3cf991adb17f7aae3971b7c12db57c06i0