inscription 1ba14bc1a4c17d8dae96b39603e9db193bba7433d5a6014fa75c2bfac0583727i0